Algemene Voorwaarden Staatsloterij NK Klunen 2024

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities toegepast:
A: Evenement: evenement Staatsloterij NK Klunen 2024
B: Deelnemer: een natuurlijk persoon, geen ondernemer, wie op enige manier geregistreerd
is en is ingeloot door de Organisatie om deel te namen aan het Evenement.
C: Overeenkomst: de overeenkomst betreffende deelname van de deelnemer aan het
evenement.
D: Organisatie: de rechtspersoon, in dit geval House of Sports, met wie de deelnemers
overeenkomen zijn deel te nemen aan het Evenement (House of Sports, Kerkstraat 45,
1191JD Ouderkerk a/d Amstel)
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst.

Artikel 2. Deelname
2.1 Deelname aan het Evenement is alleen mogelijk voor een natuurlijk persoon wie de door
de Organisatie ingestelde leeftijd van minimaal 24 jaar heeft bereikt.
2.2 De deelnemer mag alleen deelnemen aan het Evenement als hij het aanmeldformulier
op nk-klunen.nl compleet en naar waarheid heeft ingevuld, is ingeloot door middel van de
loting, het officiële wedstrijd reglement heeft ondertekend en de algemene voorwaarden
zijn geaccepteerd.
2.3 Als de Deelnemer niet kan deelnemen aan het Staatsloterij NK Klunen 2024, dan is het
niet mogelijk de registratie over te zetten naar een ander persoon.
2.4 De Organisatie heeft, op elk gegeven moment, het recht de specifieke datum en tijden
van het evenement te veranderen of het evenement te annuleren, onder bijzondere
omstandigheden en door overmacht en ook in het geval de organisatie wordt verplicht dit te
doen. In deze gevallen kan de deelnemer geen compensatie claim vragen na gemaakte
kosten of schade hierdoor.
2.5 De beslissing van de Organisatie het Evenement te annuleren maakt de Organisatie niet
aansprakelijk voor compensatie van de gemaakte kosten door de Deelnemer.
2.6 Als het evenement niet overeenkomt met de verwachtingen van de Deelnemer, moet de
Deelnemer de Organisatie direct informeren op de dag van het evenement. Als de klacht
niet naar tevredenheid is opgelost, moet de Deelnemer de Organisatie (geschreven en
beargumenteerd) informeren binnen 14 dagen na het evenement.

Artikel 3. Aansprakelijkheid
3.1 Deelname is op eigen risico van de deelnemers. De organisatie is niet aansprakelijk voor
elke soort blessure of schade die de deelnemer al dan niet kan zijn opgelopen als gevolg van
deelname, tenzij deze schade een direct gevolg is wat kan worden toegeschreven aan de
intentie of grove nalatigheid van de Organisatie.
3.2 Als, ondanks de bepalingen uit de eerste paragraaf van dit artikel, de aansprakelijkheid
van de Organisatie verantwoordelijk moet worden gehouden voor blessure(s) of schade van
de deelnemer, de aansprakelijkheid van de Organisatie om compensatie te betalen mag niet
het bedrag overschrijven wat de verzekering van de Organisatie dekt.
3.3 De Deelnemer moet adequaat verzekerd zijn tegen het risico op schade hij of zijn
nageslacht zou kunnen oplopen als gevolg van zijn overlijden, blessure of ziekte veroorzaakt
door deelname aan het Evenement.
3.4 De Deelnemer verklaart zich bewust te zijn van het feit dat deelname een goede
gezondheid vereist, mentaal en fysiek, en verklaart dat hij voldoet aan deze eis en dat hij
adequaat is voorbereid op het Evenement. In verband met deelname aan het evenement,
raadt de Organisatie expliciet en dringend een medische inspectie aan de Deelnemer aan.
3.5 De Deelnemer vrijwaart de Organisatie van schades en blessures opgelopen door derde
partijen als gevolg van acties door de Deelnemer of uitstoot gerelateerd aan het Evenement.
De Deelnemer moet adequaat verzekerd zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor
zulke schade.
3.6 Sponsoren van het Evenement en de lokale autoriteiten van de stad waarin het
Evenement is georganiseerd zijn, net als de Organisatie, niet aansprakelijk voor ook maar
enige blessures of schades welke de deelnemer zou kunnen ervaren als gevolg van
deelname.
3.7 De Organisatie is niet aansprakelijk voor verloren kledingstukken of andere persoonlijke
eigendommen van de Deelnemers.

Artikel 4. Beeld rechten
Deelnemer geeft vooraf goedkeuring aan de Organisatie voor het publiceren van foto’s,
beelden en video’s die voor, tijdens en na het Evenement geschoten zijn, in welke de
deelnemer te zien is, inclusief maar niet gelimiteerd aan het gebruik voor promotie
doeleinden van het evenement en haar partners.

Artikel 5. Persoonlijke data
Meer informatie over persoonlijke details kunnen worden gevonden in het Privacy
Statement, gepubliceerd op nk-klunen.nl. De persoonlijke data geleverd door een deelnemer
zal worden bijgehouden in een deelnemer bestand. Door deelname aan het event, de
deelnemer verleent goedkeuring aan de organisatie en haar partners de persoonlijke data te
gebruiken voor het versturen van evenement gerelateerde informatie naar de deelnemer,
voor interne geanonimiseerde data analyse. Bovendien, op voorwaarde dat de deelnemer
toestemming heeft gegeven hiervoor in het inschrijvingsproces via een opt-in – voor het
gebruik van persoonlijke data door de organisatie en/of haar partners voor
promotie/adverteer doeleinden.
De Deelnemer mag op elk moment, gratis, per brief of per email, bezwaar maken tegen het
versturen van informatie door de Organisatie of tegen het delen van persoonlijke informatie,
waarna de Promoter zal ophouden informatie te versturen en/of delen. De Deelnemer
verleent door het invullen van de Overeenkomst toestemming aan de Organisatie voor het
openbaren van zijn naam, inschrijving en race uitslagen, bijvoorbeeld via publicatie in
kranten en op het Internet.

Artikel 6. Geschil
Onenigheden tussen de Organisatie en de Deelnemer zullen worden beslecht in de
burgerlijke rechtbank door arbitrage, volgens de regelgeving van het Nederlands Arbitrage
Instituut. Een geschil bestaat als één van de partijen zegt dat dit het geval is.

Artikel 7. Competitie regels
7.1 Voor de deelname van de Deelnemer aan het Evenement is het volgende “Officiële
Staatsloterij NK Klunen 2024 wedstrijdreglement” van toepassing welke gevonden kan
worden op nk-klunen.nl.
7.2 De Organisatie heeft het recht om een deelnemer te diskwalificeren of uit de wedstrijd
te halen als hij zich niet houdt aan de wedstrijd regels, wanneer hij zich onsportief of op een
ongepaste manier gedraagt, vanwege medische redenen, of als het in verband met het
ordelijk laten verlopen van het Evenement nodig wordt geacht.
7.3 Deelnemers moeten de instructies van de Organisatie opvolgen, c.q. van mensen die bij
de organisatie lijken te horen, door de kleding die zij dragen of andere opvallendheden.
7.4 In alle gevallen waar de regels geen duidelijkheid geven, zal de Organisatie beslissen.

Prijzen per categorie
Elke Deelnemer die de finish haalt zal een kluunkruisje en een Staatslot als aandenken
krijgen. Er starten 6 voorrondes, iedere voorronde bestaat uit maximaal 20 deelnemers.
Per voorronde gaan de 5 snelste deelnemers, die als eerste over de finish komen, door naar de
finale. De finale bestaat uit maximaal 30 deelnemers. De deelnemer dat als snelste/eerste
over de finish komt, wint de hoofdprijs. De hoofdprijs is 5.000 euro en een reisarrangement
voor 2 personen (van 24 jaar of ouder) naar Zweeds Lapland en beleef het GP
Marathonschaatsen in Luleå van 22 – 25 februari 2024. De prijs is niet overdraagbaar,
inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten.
Een deelnemer zal niet gerechtigd zijn voor een prijs als hij de competitie regels heeft
overtreden. De tijd zal gemeten worden door middel van een officiële tijdsregistratie.

Bepaling uitslagen
De Organisatie zal aan de hand van tijdsregistratie de uitslagen bepalen en is gerechtigd de
uitslag te veranderen na onregelmatigheden. Een uitgereikte prijs zal teruggegeven worden
aan de Organisatie als, op basis van de uitslagen na een wijziging, de ontvanger niet langer
recht heeft op de prijs.

Voortbeweging
Startnummers
De deelnemer zal een startnummer met 4 veiligheidsspelden ontvangen van de Organisatie
met het persoonlijk toegewezen startnummer. Het startnummer moet worden gedragen op
de borstkas van de deelnemer. Er is een tijd registratie systeem geïntegreerd in de
enkelband die de deelnemer ontvangt van de organisatie.
Het startnummer moet worden vastgemaakt en gedragen op zo’n manier dat het
startnummer en andere weergegeven informatie duidelijk te zien zijn. Het is verboden voor
de Deelnemer andere startnummers te dragen dan degene die aan hen gegeven waren door
de Organisatie.
De Deelnemer wordt streng geadviseerd enige nodige medische informatie te noteren aan
de binnenkant van het wedstrijdhesje. De Organisator zal de startnummers innemen van de
Deelnemers die zijn gediskwalificeerd of niet mee kunnen doen aan het evenement om
andere redenen.

Tijd registratie
De Organisatie zal de eindtijd vaststellen. Deze beslissing is bindend. De tijd registratie van
Racetimer zal worden gebruikt bij het Staatsloterij NK Klunen 2024. Racetimer maakt gebruik
van UHF RFID technologie voor de tijdregistratie – waarbij de wegwerpbare chip is toegepast
in de enkelband. De Organisatie kan alleen de tijden van de Deelnemer registreren als
de enkelband correct gedragen wordt.

Andere Bepalingen
• Het is verboden voor de deelnemer zorg te accepteren (drinken, eten, spons, etc.)
tijdens de wedstrijd
• Het is niet toegestaan gegidst/geholpen te worden op het parcours, ongeacht het
doel en door wie dan ook, tenzij de Organisatie geschreven toestemming heeft
ontvangen.
• Het is niet toegestaan voorwerpen te brengen zoals huisdieren, kinderwagens,
spandoeken etc.
• Het is niet toegestaan politieke, filosofische of religieuze denkbeelden uit te dragen
of opmerkingen te maken die op enige manier tijdens het Evenement als beledigend,
mishandelend of kwetsend kunnen worden ervaren .
• Het is niet mogelijk kleding af te geven bij de start. Deelnemers worden geadviseerd
in sportkleding te arriveren. De Deelnemer wordt er aan herinnerd dat deze
accommodatie niet zal worden bewaakt door de Organisatie.
• Het wordt verwacht dat de Deelnemer geen schade zal veroorzaken aan
eigendommen van anderen en ook geen afval achter zal laten